Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP-EN LEVERINGSVOORWAARDEN SANITAS LUX B.V.

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 64498425 Ledplanners B.V.

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die opdracht verstrekt aan Opdrachtnemer voorhet verrichten van werkzaamheden en/of het leveren van diensten en/of producten.
 2. Opdrachtnemer: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Sanitas Lux BV,zoalsingeschreven in het handelsregister onder nummer 64498425 en alle aan haar verbonden

  vennootschappen, door wie deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

 3. Overeenkomst(en): de tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever tot stand gekomen overeenkomst,waarbij Opdrachtnemer op verzoek en ten behoeve van Opdrachtgever werkzaamheden verricht

  en/of diensten en/of producten levert.

 4. Partijen: Opdrachtnemer en Opdrachtgever tezamen.

Artikel 2 – Geldigheid van deze voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever gesloten Overeenkomsten en alle door Opdrachtnemer uitgebrachte offertes, tenzij Partijen uitdrukkelijk anders schriftelijk zijn overeengekomen.
 2. De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle Overeenkomsten met Opdrachtnemer voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van eventueel door Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 4. Indien er toch voorwaarden van Opdrachtgever schriftelijk van toepassing worden verklaard door Opdrachtnemer, dan gelden die voorwaarden van Opdrachtgever slechts voor die betreffende opdracht en niet op daaropvolgende opdrachten. Bij strijdigheid van deze algemene voorwaarden en de door de Opdrachtgever gehanteerde voorwaarden, prevaleren deze algemene voorwaarden.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Partijen zullen de nietige of vernietigde bepalingen dan in overleg vervangen door nieuwe bepalingen, waarbij en indien voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht zal worden genomen. Alleen wijzigingen die schriftelijk zijn overeengekomen, zijn rechtsgeldig.
 6. Indien op een Overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever deze algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn verklaard, stemt Opdrachtgever in met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op eventuele latere Overeenkomsten, tenzij later schriftelijk anders wordt overeengekomen.

Artikel 3 – Aanbiedingen en offertes

 1. Alle aanbiedingen en/of offertes c.q. prijsopgaven zijn vrijblijvend, tenzij uit de offerte uitdrukkelijk anders blijkt. Alle offertes zijn geldig tot 30 dagen na dagtekening, tenzij schriftelijk anders aangegeven. Indien er binnen 30 dagen na dagtekening van de offerte geen Overeenkomst tot stand is gekomen, dan is Opdrachtnemer gerechtigd om het aanbod in te trekken, dan wel de aangeboden prijzen en andere condities te wijzigen.
 2. Toezending van offertes, prijsopgaven en/of andere documentatie verplicht Opdrachtnemer niet tot acceptatie van de opdracht. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om opdrachten en Overeenkomsten zonder opgave van redenen te weigeren en/of te beëindigen.
 3. Gegevens in drukwerken, catalogi en/of folders verstrekt door Opdrachtnemer of door een van haar fabrikanten die zij vertegenwoordigt, zijn aan wijziging onderhevig en binden Opdrachtnemer derhalve niet.

Artikel 4 – De Overeenkomst

 1. De Overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever wordt pas bindend voor Partijen, zodra deze schriftelijk is bevestigd door Opdrachtnemer.
 2. Indien Opdrachtgever een opdracht niet schriftelijk heeft bevestigd, maar er desondanks wel (stilzwijgend) mee instemt dat Opdrachtnemer start met het uitvoeren van de opdracht, dan zal de inhoud van de afgegeven offerte als overeengekomen gelden. Nadere mondelinge afspraken en bedingen zijn slechts bindend, indien Opdrachtnemer deze schriftelijk heeft bevestigd.
 3. Afspraken en/of Overeenkomsten die zijn gemaakt met ondergeschikte leden van het personeel van Opdrachtnemer binden Opdrachtnemer niet, voor zover deze niet schriftelijk door een tekeningsbevoegde van Opdrachtnemer zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers die niet tekeningsbevoegd zijn.
 4. Opdrachtnemer gaat uit van de gegevens die Opdrachtgever aan haar ter beschikking stelt. De door Opdrachtnemer opgenomen gegevens bij offerte of Overeenkomst, worden als juist gezien, tenzij Opdrachtgever hier schriftelijk correcties op aanbrengt, voordat Opdrachtnemer uitvoering geeft aan de Overeenkomst. Tussentijdse wijzigingen vanuit Opdrachtgever geschieden enkel schriftelijk.
 5. Wanneer een Overeenkomst wordt uitgevoerd namens meer dan 1 Opdrachtgever, dan is iedere Opdrachtgever hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.

Artikel 5 – Prijzen

 1. Alle Overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen en alle prijzen gelden voor levering af magazijn Opdrachtnemer, exclusief btw, exclusief lokale belastingen, exclusief verwijderingsbijdrage en exclusief emballage, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Prijslijsten en reclamematerialen zijn aan wijzigingen onderhevig en binden Opdrachtnemerniet.
 3. Opdrachtnemer is gerechtigd kostprijsverhogende factoren, zoals heffingen, belastingen entoeslagen van overheidswege aan Opdrachtgever door te berekenen.
 4. Ook indien één van de binnenlandse of buitenlandse leveranciers aan Opdrachtnemer haarprijzen tussentijds verhoogt, is Opdrachtnemer gerechtigd deze prijsstijging door te berekenen,

  tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 5. Indien noodzakelijk, wordt emballage tegen kostprijs berekend en niet teruggenomen.De noodzakelijkheid van het gebruik van emballage is ter beoordeling van Opdrachtnemer.

Artikel 6 – Betaling

 1. Betalingen, ook die in termijnen, dienen zonder aftrek of verrekening te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Als datum van betaling geldt de datum van bijschrijving op de bankrekening van Opdrachtnemer.
 2. Klachten of bezwaren over een factuur van Opdrachtnemer c.q. diensten en/of werkzaamheden schorten de betalingsverplichting niet op. Dit voorgaande geldt niet geheel indien Opdrachtgever een consument is: In het geval een consument niet tijdig betaalt vanwege een klacht of vermeend gebrek, is hij slechts gerechtigd om het bedrag in te houden dat betrekking heeft op het betwiste gedeelte.
 3. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, direct na vervaldatum. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 4. Indien Opdrachtgever in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever. Indien Opdrachtnemer incassomaatregelen moet nemen is Opdrachtgever buitengerechtelijke kosten conform de Wet Incassokosten verschuldigd. In het geval van een handelsovereenkomst als bedoeld in artikel 6:119a lid 1 BW is direct na vervaltermijn van de factuur een vergoeding van kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte verschuldigd van 15% van het verschuldigde, en ten minste €75,00, nog voordat een aanmaning is verstuurd. Ten slotte is Opdrachtgever alle andere kosten, zowel buitengerechtelijk

als gerechtelijk, verschuldigd indien Opdrachtnemer maatregelen moet nemen om haar vordering

te incasseren.

 1. Elke betaling strekt steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten enin de tweede plaats van de oudste nog openstaande facturen, ongeacht of Opdrachtgever bij de

  betaling vermeldt dat deze betrekking heeft op een latere factuur.

 2. Alle eerste leveringen van nieuwe of eenmalige Opdrachtgevers worden onder vooruitbetalinggedaan, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. Buitenlandse klanten dienen 30% van de factuur te betalen voor levering en 70% van de factuur binnen14 dagen na levering.
 4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van Opdrachtgever zijnde vorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 7 – Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Opdrachtnemer in het kader van de Overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Opdrachtnemer totdat Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met Opdrachtnemer gesloten Overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen en alle vorderingen die Opdrachtnemer op Opdrachtgever heeft of zal verkrijgen, waaronder in ieder geval de vorderingen genoemd in BW 3:92, lid 2, volledig zijn betaald.
 2. Door Opdrachtnemer geleverde zaken, die ingevolge lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. Opdrachtgever is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren. Opdrachtgever verplicht zich op eerste verzoek van Opdrachtnemer mee te werken aan de vestiging van een pandrecht op de vorderingen die Opdrachtgever uit hoofde van doorlevering van zaken op zijn afnemers verkrijgt of zal verkrijgen.
 3. Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Opdrachtnemer veilig te stellen.
 4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is Opdrachtgever verplicht om Opdrachtnemer daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
 5. Voor het geval Opdrachtnemer zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Opdrachtnemer en door Opdrachtnemer aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Opdrachtnemer zich bevinden en die zaken terug te nemen.
 6. Opdrachtnemer heeft het recht om al haar geleverde zaken terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige Opdrachtgever zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op hem de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen c.q. vermogen wordt gelegd.
 7. Voornoemde onder 1 t/m 6 opgenomen bepalingen laten de overige aan Opdrachtnemer toekomende rechten onverlet.

Artikel 8 – Leveringstermijnen en leveringen

 1. Alle genoemde leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen.
 2. Overschrijding van de leveringstermijn geeft Opdrachtgever geen aanspraak op schadevergoeding en geen recht de Overeenkomst te ontbinden.
 3. In geval er schriftelijk een fatale leveringstermijn is overeengekomen en daarbij tevens schriftelijk een boete op overschrijding van de fatale leveringstermijn is overeengekomen, is deze boete niet verschuldigd wanneer de overschrijding van de fatale leveringstermijn het gevolg is van de in artikel 9 van deze algemene voorwaarden genoemde gevallen van overmacht.
 4. Indien zaken op afroep worden besteld zullen deze maximaal 4 weken op afroep ter beschikking gehouden worden. Indien de zaken binnen deze periode niet zijn afgenomen zullen deze alsnog worden geleverd en gefactureerd.
 1. Per project geldt een maximum van 2 deelleveringen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, waarbij de maximale periode van 4 weken waarin de zaken op afroep ter beschikking worden gehouden, gehandhaafd blijft.
 2. Opdrachtgever is verplicht het geleverde c.q. de verpakking terstond bij aflevering op eventuele tekorten of zichtbare beschadigingen te controleren en dit binnen 48 uur te melden bij Opdrachtnemer.

Artikel 9 – Overmacht

 1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk indien zij haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet kan nakomen als gevolg van overmacht.
 2. Onder overmacht wordt in ieder geval, doch niet uitsluitend verstaan stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van roerende zaken bij transport naar Opdrachtnemer of Opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van roerende zaken door leveranciers van Opdrachtnemer, ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van Opdrachtnemer, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen.
 3. Opdrachtnemer is in de voorgaande of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te eigen beoordeling, om de Overeenkomst te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan, waarbij Opdrachtgever verplicht is de eventuele geleverde prestatie en de door Opdrachtnemer gemaakte kosten te betalen.

Artikel 10 – Annuleren

 1. Indien Opdrachtgever de opdracht annuleert en/of de zaken weigert af te nemen, is Opdrachtgever verplicht de reeds aangeschafte materialen en/of zaken, al dan niet be- of verwerkt tegen de geldende prijs inclusief loon en sociale lasten over te nemen. Bovendien is Opdrachtgever een schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 1/3de van de oorspronkelijk overeengekomen prijs.
 2. Opdrachtgever is verplicht Opdrachtnemer te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van annulering van een opdracht en/of weigering van zaken.
 3. Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel, behouden wij ons alle rechten voor om volledige nakoming van de Overeenkomst en/of volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 11 – Reclame

 1. Reclames over verkeerde uitvoering van orders of over ondeugdelijke leveringen, dienen binnen acht dagen na levering schriftelijk bij Opdrachtnemer te worden ingediend.
 2. Opdrachtgever is gehouden de zaken direct bij aflevering althans binnen een zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort Opdrachtgever te onderzoeken of de kwaliteit en kwantiteit van de zaken overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen, die in het normale (handels-)verkeer gelden.
 3. Reclamerechten kunnen uitsluitend worden uitgeoefend ten aanzien van zaken, die zich nog bevinden in de staat waarin ze zijn geleverd.
 4. Geringe in de handel toelaatbaar geachte, of technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, kwantiteit, breedte, kleuren, finish, maat, afwerking e.d. kunnen geen grond voor reclames opleveren.
 5. Door het indienen van een reclame conform het gestelde in dit artikel wordt de betalingsplicht ten aanzien van uitsluitend de in geschil zijnde zaken niet opgeschort. Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overige bestelde zaken.
 6. Indien de reclame niet tijdig bij Opdrachtnemer is ingediend, zal Opdrachtnemer deze niet meer in behandeling nemen, tenzij door Opdrachtgever wordt aangetoond dat hij het gebrek binnen acht dagen na levering niet had kunnen ontdekken.
 7. Niet zichtbare gebreken of anderszins niet waarneembare gebreken, die eerst bij het gebruik blijken of kunnen blijken (=verborgen gebreken), behoren binnen 21 werkdagen na ontdekking daarvan, doch uiterlijk binnen 3 maanden na levering, te worden gemeld door middel van een schriftelijke en zo

nauwkeurig mogelijke opgave aan Opdrachtnemer van de aard en de grond van de reclame en van het desbetreffende factuurnummer en/ of het/ de betreffende artikelnummer(s) en/ of een omschrijving van de gereclameerde artikelen.

 1. Retourzendingen, welke niet zijn voorafgegaan dan wel begeleid door het in dit artikel genoemde schriftelijke opgave, zijn niet toegestaan. De kosten, daaronder begrepen de onderzoeks- en verzendkosten, aan de zijde van Opdrachtnemer daardoor gevallen, van ongegronde en/of niet vooraf met schriftelijke opgave ingediende retourzendingen zijn integraal voor rekening van Opdrachtgever.
 2. Opdrachtnemer kan onterecht of onrechtmatig geretourneerde zaken onder zich of onder derden voor rekening en risico van Opdrachtgever opslaan.
 3. Opdrachtgever is verplicht tot zorgvuldige verpakking en verzending en tot verzekering van de te retourneren zaken. Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade, door zijn nalatigheid ontstaan.
 4. Opdrachtnemerdientinstaattewordengestelddeingediendereclamestecontroleren.
 5. Indien Opdrachtnemer van mening is dat de reclame gegrond is, zal zij uitsluitend verplicht zijn tot herlevering van de geleverde zaken. De gereclameerde zaken dienen franco aan Opdrachtnemer te worden geretourneerd. De zaken kunnen slechts worden geretourneerd nadat Opdrachtnemer hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven.

Artikel 12 – Garantie

 1. Opdrachtnemer verleent, indien aanwezig, fabrieksgarantie voor materiaal en fabricagefouten, welke bij normaal gebruik zijn ontstaan. Opdrachtnemer zal nimmer meer garantie verstrekken dan door de betreffende fabrikanten wordt verleend.
 2. Er wordt door Opdrachtnemer geen garantie verstrekt op gebreken die het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik, het niet juist naleven van de meegeleverde montagehandleiding of andere oorzaken.

Artikel 13 – Aansprakelijkheid

 1. Behoudens opzet of grove schuld van de zijde van Opdrachtnemer, is Opdrachtnemer nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte bedrijfsschade, andere indirecte schade alsmede schade als gevolg van aansprakelijk jegens derden e.d. en voor schade die is toe te rekenen aan Opdrachtgever en/of in de risicosfeer van Opdrachtgever valt.
 2. Opdrachtnemer dient ingeval van gebreken of schade waarvoor zij aansprakelijk zou kunnen zijn, door Opdrachtgever schriftelijk in gebreke te worden gesteld. Daarnaast dient Opdrachtnemer in de gelegenheid te worden gesteld deze mogelijke gebreken of schade te onderzoeken. Bij vaststelling van gebreken of schade dient Opdrachtnemer in de gelegenheid te worden gesteld om deze te gebreken te herstellen of de uit die gebreken voortvloeiende schade te beperken of op te heffen.
 3. Worden bepaalde onderdelen van de Overeenkomst door derden vervuld, dan is Opdrachtnemer voor deze onderdelen en voor het handelen van deze derden niet aansprakelijk, indien en voor zover dit niet onder zijn leiding geschiedt.
 4. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer gaat nimmer verder dan voor zover de aansprakelijkheid door de verzekeringsmaatschappij wordt gedekt.
 5. Indien de verzekeringsmaatschappij de schade onverhoopt niet mocht uitkeren of de schade is niet gedekt, is de aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag waarop de schade betrekking heeft. Eventueel door Opdrachtgever geleden vervolgschade, betrekking hebbende op de schade welke niet door de verzekering wordt gedekt, wordt volledig uitgesloten.

Artikel 14 – Geschillen en bevoegde rechter

 1. Op alle geschillen tussen Partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
 2. De rechter te Rotterdam is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Artikel 15 – Demo modellen

 1. Tenzij anders overeengekomen, zal Opdrachtnemer de leveringen van demo modellen hetzelfde factureren als een gewone opdracht.
 2. Het retourneren van demo modellen kan alleen geschieden wanneer Opdrachtnemer hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven, dit d.m.v. de door Opdrachtnemer aan te geven retour procedure. Creditering van de retournering zal geschieden naar beoordeling van Opdrachtnemer, waarbij zij gerechtigd is kosten in rekening te brengen, die eventueel gemaakt worden, om de retournering in de originele staat van levering terug te brengen.
 3. Demo modellen dienen binnen 30 dagen van retour te worden aangevraagd, tenzij schriftelijk met Opdrachtnemer anders is overeengekomen.